Translate

Saturday, 18 June 2016

भगवद गीता यथारूप - गुरु-परम्परा , Bhagavad Gita As It Is Hindi - Guru Paramparaगुरु-परम्परा
एवं परम्पराप्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः (भगवद्गीता ४.२) | यह भगवद्गीता यथारूप इस गुरु-परम्परा द्वारा प्राप्त हुई है –१. श्रीकृष्ण                                           १८. व्यासतीर्थ

२. ब्रह्मा                                               १९.लक्ष्मीपति

३. नारद                                              २०.माधवेन्द्रपुरी

४. व्यास                                              २१.ईश्र्वरपुरी (नित्यानन्द, अद्वैत)

५. मध्व                                               २२.श्रीचैतन्य महाप्रभु

६. पद्मनाभ                                          २३.रूप(स्वरूप, सनातन)

७. नृहरि                                              २४.रघुनाथ, जीव

८. माधव                                             २५.कृष्णदास

९. अक्षोभ्य                                          २६.नरोत्तम

१०.जयतीर्थ                                         २७.विश्र्वनाथ

११.ज्ञानसिन्धु                                       २८.(बलदेव) जगन्नाथ

१२.दयानिधि                                       २९.भक्तिविनोद

१३.विद्यानिधि                                      ३०.गौरकिशोर

१४.राजेन्द्र                                           ३१.भक्तिसिद्धान्त सरस्वती

१५.जयधर्म                                          ३२.ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी

१६.पुरुषोत्तम                                             प्रभुपाद

१७.ब्रह्मण्यतीर्थ


<< © सर्वाधिकार सुरक्षित भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट >>
Note : All material used here belongs only and only to BBT .
For Spreading The Message Of Bhagavad Gita As It Is 
By Srila Prabhupada in Hindi ,This is an attempt to make it available online , 


if BBT have any objection it will be removed .

No comments:

Post a Comment